Disclaimer

Toegang tot en gebruik van deze website (‘myguestlist.nl’) wordt verleend door MyGuestlist en is onderworpen aan de volgende voorwaarden:

– Door MyGuestlist te gebruiken gaat u ermee akkoord wettelijk gebonden te zijn aan deze voorwaarden, die onmiddellijk van kracht worden bij uw eerste gebruik van MyGuestlist. Als u er niet mee akkoord gaat wettelijk gebonden te zijn door alle onderstaande voorwaarden, gelieve dan MyGuestlist.nl niet te openen en/of te gebruiken.

– MyGuestlist kan deze voorwaarden te allen tijde wijzigen door wijzigingen online te publiceren. Raadpleeg deze voorwaarden regelmatig om ervoor te zorgen u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Door MyGuestlist te blijven gebruiken nadat de voorwaarden zijn gewijzigd gaat u ermee akkoord wettelijk gebonden te zijn aan deze aangepaste of gewijzigde voorwaarden.

U gaat ermee akkoord MyGuestlist uitsluitend te gebruiken voor wettelijk toegestane doeleinden en op een manier die niet de rechten van anderen aantast of het gebruik en plezier vanMyGuestlist door anderen beperkt of belet.

Disclaimers en beperking van aansprakelijkheid
De inhoud van MyGuestlist, met inbegrip van de informatie, namen, afbeeldingen, foto’s, logo’s en iconen met betrekking tot of in verband met MyGuestlist, haar producten en diensten (of producten en diensten van derden), wordt verstrekt “in de huidige staat” en op basis van “is beschikbaar” zonder enige vertegenwoordiging of enige vorm van garantie (hetzij uitdrukkelijk of geïmpliceerd door de wet) binnen de wettelijke grenzen, met inbegrip van impliciete garanties en van toerijkende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, onaantastbaarheid, verenigbaarheid, veiligheid en correctheid.


Onder geen enkele omstandigheid zal MyGuestlist bv aansprakelijk zijn voor een van de volgende verliezen of schades (ongeacht of deze verliezen voorzien, voorzienbaar of bekend waren of anderszins): verlies van gegevens, gederfde inkomsten of verlies van verwachte winst, verlies van handel, verlies van mogelijkheden, verlies van goodwill of schade aan reputatie, verliezen geleden door derden, of enige indirecte, speciale, compensatoire of gevolgschade als gevolg van het gebruik van MyGuestlist, ongeacht de aard van de handeling.


MyGuestlist geeft geen garantie dat de functies die inbegrepen zijn in MyGuestlist niet onderbroken worden of vrij zijn van fouten, dat fouten worden hersteld of dat MyGuestlist of de server die deze website beschikbaar maakt vrij is van virussen of bugs.
Gebruik van MyGuestlist.nl
Het is niet toegestaan de inhoud van MyGuestlist op geen enkele wijze te kopiëren, te reproduceren, openbaar te maken, te downloaden, te publiceren, uit te zenden, algemeen verkrijgbaar te stellen of te gebruiken voor enig ander doel dan uw eigen persoonlijke en niet-commerciële gebruik. U gaat er tevens mee akkoord de inhoud van MyGuestlist niet aan te passen, te wijzigen of een afgeleid product te maken van deze inhoud, uitgezonderd voor uw eigen persoonlijke en niet-commerciële gebruik. Voor elk ander gebruik van de inhoud van MyGuestlist is voorafgaande schriftelijke toestemming van MyGuestlist vereist.

Intellectuele eigendom
De namen, afbeeldingen en logo’s die MyGuestlist identificeren zijn onderhevig aan auteursrechten, ontwerprechten en handelsmerken van MyGuestlist.
MyGuestlist behoudt zich het recht voor om te allen tijde, om welke reden dan ook, bijdragen te verwijderen, of stappen te ondernemen tegen een account.
Algemeen In het geval van strijdigheid tussen deze voorwaarden en specifieke voorwaarden die elders op MyGuestlist voorkomen, prevaleren de laatste.
Als een van deze voorwaarden strijdig met de wet, ongeldig of anders onafdwingbaar blijkt te zijn op grond van de wetten van een staat of land waar deze voorwaarden bedoeld worden van kracht te zijn, dan zal deze voorwaarde binnen de jurisdictie waarin deze voorwaarde strijdig, ongeldig of onverenigbaar is ontbonden worden en worden verwijderd uit deze voorwaarden. De resterende voorwaarden blijven bestaan in hun volledige kracht en effect en blijven bindend en afdwingbaar.

Als kaartjes koopt, zorg er dan voor dat u voorwaarden en bepalingen voor aankoop van kaartjes gelezen hebt.',